Home » Men news » Udrys leads men’s scorers in Chinese league!

Udrys leads men’s scorers in Chinese league!

Artur Udrys and Yanhan Liu are the top scorers of the men’s and women’s championships in the Chinese volleyball league.

1. Artur Udrys (Guangdong) 106 Artur-Udrys-China

2. Matteo Martino (Guangdong) 90

3. Zhang Jing Yin (Zhejiang) 84

4. Xiangdong Liu (Jiangsu) 83

5. Shao Bo-qiang (Hebei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.worldofvolley.com

308 total views, 1 views today